Comunicacions d’estudiants 2021

Dissabte 24 de juliol de 2021

15-16.30 h Sessió de sociolingüística i de fonètica i fonologia

15-15.40 h Comunicacions sobre sociolingüística 

 • Venir al català (Miquel-Àngel Burgos i Fradeja, Universitat Oberta de Catalunya)
 • Les perífrasis d’obligació com a diagnòstic de variació i canvi a Eivissa (Elsa Cembrero Bonet, State University of New York)
 • L’impacte de les mascaretes en la intel•ligibilitat de l’anglès com a llengua estrangera (Paula Bauzà Mas, Universitat de les Illes Balears)
 • Una anàlisi de les actituds lingüístiques dels joves a l’illa d’Eivissa (Christopher Little, Universitat de les Illes Balears)
 • “Because I’ve grown up with it, because I love it, because I support independence”: Language Choice and Identity in the Catalan Countries (Marguerite Morlan, University of California, Berkeley)
 • Construcció i manteniment de la identitat catalana a l’estranger a través de la llengua (Marina Prim, Universitat Oberta de Catalunya)
 • Orthographic Development of the Palatal Nasal /ɲ/ in Balearic Catalan as an Indicator of Contact-Induced Change (James Ramsburg, University of Minnesota)
 • El català com a llengua vehicular de l’ensenyament: entre la teoria i la realitat (Berta Relats, Universitat Pompeu Fabra)
 • Castellanismes de catalanoparlants en diferents generacions del Maresme (Maria Romà Riera, Universitat de Barcelona)

15.40-15.55 h Període de discussió 

15.55-16.15 h Comunicacions sobre fonètica i fonologia

 • Anàlisi i descripció acústica de les fricatives labiodentals en posició final de mot i prevocàlica (Xènia Álvarez, Universitat de Barcelona)
 • The English schwa sound in a Spanish vs a Catalan linguistic dominant English student (Marga Amengual, Universitat de les Illes Balears)
 • L’assignació de gènere gramatical en una mostra de manlleus incorporats al català (Ton Artigas, Universitat de Barcelona)
 • Anàlisi contrastiva d’alguns aspectes de la fonologia segmental i suprasegmental del català i de l’italià (Marta Pié i Plana, Universitat de Barcelona)
 • Sobre la distribució vocàlica en els manlleus i el seu grau de nativització fonològica  (Xevi Pujol, Universitat de Barcelona)

16.15-16.30 h Període de discussió

16.30-17 h Pausa

17-18.30 h Sessió d’altres temàtiques i lliurament del premi Aina Moll

17-17.55 h Comunicacions sobre altres temàtiques

 • Els verbs de suport en català: una proposta d’anàlisi neoconstruccionista (Georgina Álvarez, Universitat Rovira i Virgili)
 • The Use of Spanish Discourse Markers amongst Spanish-Catalan Bilinguals (Alex Bakke, University at Buffalo)
 • Diglòssia digital i diglòssia real. Els usos del castellà i del català entre els usuaris de la xarxa social Twitter a les Balears (Carlos Miguel Guardiola Díaz, Universitat de les Illes Balears)
 • Un nou experiment sobre la disjunció negativa (David Delgado Oliveros, Universitat Autònoma de Barcelona)
 • La pragmàtica del silenci en la novel•lística de Jesús Moncada i Mercè Rodoreda (Laura Farré Badia, Universitat de Barcelona)
 • El marcatge prosòdic i gestual del grau de novetat dels referents en el discurs narratiu de nens/es: Un estudi longitudinal (Júlia Florit, Patrick Louis Rohrer i  Sara Muñoz Coego, Universitat Pompeu Fabra)
 • La pragmàtica de les avantposicions de SQ: vincles inferencials, modalitat i delimitació (Pau Francesch Sabaté, Universitat de Barcelona)
 • Els subtítols: una negociació entre oral i escrit (Pere Garau Borràs, Universitat de les Illes Balears)
 • Onomàstica i multidisciplinarietat: el corpus de malnoms de s’Arenal i Son Sunyer (Dídac Martorell Paquier, Universitat de les Illes Balears)
 • La tonalitat com a convenció comunicativa en el glosat de picat de Mallorca (Josep Ramon Santiago i Pere Garau, Universitat de les Illes Balears)
 • Anàlisi lingüística de documentació foral del sud valencià: una aproximació als parlars i als processos de canvi de llengua a Asp, Monfort i Monòver a época foral (Ramón Santonja Alarcón, investigador independent)
 • Cap a una descripció pragmàtica i interaccional de la interjecció uei (Natàlia Server Benetó, Ohio State University)
 • La gramaticalització del futur i el condicional en català antic: el cas de les Vides de sants rosselloneses i els Furs de València (Aina Torres, Universitat de València)
 • La reduplicació com a procés derivatiu en llengua de signes (Aida Villaécija, Universitat Pompeu Fabra)

17.55-18.15 h Període de discussió

18.15-18.30 h Lliurament del premi Aina Moll