Convocatòria de cursos per a la IV Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2024)

L’objectiu de l’EDELC és oferir formació en lingüística catalana a aquells estudiants de grau i de postgrau que vulguin aprofundir en aquest camp, i s’adreça especialment als estudiants d’universitats de fora del domini lingüístic català que tenen interès en la llengua catalana o que ja han començat a investigar-ne algun aspecte. L’EDELC vol afavorir les col·laboracions, les cotuteles i la creació d’una xarxa de suport en els estudis lingüístics sobre la llengua catalana. A banda dels cursos d’introducció a diferents disciplines de la lingüística catalana (de 4,5 hores cadascun), l’EDELC inclou un espai destinat a tutories per poder aprofundir, si cal, en els continguts dels cursos, i un espai per a la presentació de treballs. Tots dos espais pretenen promoure la interacció directa amb especialistes de l’àrea i entre estudiants.

Amb aquesta crida, s’esperen propostes de cursos d’introducció a qualsevol àrea de la lingüística d’entre les llistades més avall (ja sigui des d’una perspectiva descriptiva, teoricoformal, experimental, o interdisciplinària).

  1. Fonètica/fonologia
  2. Morfologia
  3. Semàntica/pragmàtica
  4. Sintaxi
  5. Lexicologia
  6. Sociolingüística
  7. Lingüística històrica i diacrònica
  8. Adquisició del català com a primera llengua o llengua addicional

Les propostes han de ser individuals, i és condició imprescindible que els sol·licitants tinguin el títol de doctor en alguna especialitat relacionada amb la lingüística (catalana). D’altra banda, cada candidat només pot enviar una única proposta, i no s’acceptaran propostes de cursos ja impartits en edicions anteriors

Els professors que imparteixin els cursos seran remunerats, i se’ls cobriran les despeses de desplaçament i d’allotjament.