Convocatòria de cursos per a la III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023)

Ens plau informar-vos que la III Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2023) es farà a Menorca del 28 al 31 d’agost d’enguany. En aquesta tercera edició hi col·laboraran la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Institut Ramon Llull i la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Ens fa molt contents anunciar, a més, que enguany la prof. Gemma Rigau serà qui s’encarregarà de la conferència inaugural.

L’objectiu de l’EDELC és oferir formació en lingüística catalana a aquells estudiants de grau i de postgrau que vulguin aprofundir en aquest camp, i s’adreça especialment als estudiants d’universitats de fora del domini lingüístic català que tenen interès en la llengua catalana o que ja han començat a investigar-ne algun aspecte. L’EDELC vol afavorir les col·laboracions, les cotuteles i la creació d’una xarxa de suport en els estudis lingüístics sobre la llengua catalana. A banda dels cursos d’introducció a diferents disciplines de la lingüística catalana (de 4,5 hores cadascun), l’EDELC inclou un espai destinat a tutories per poder aprofundir, si cal, en els continguts dels cursos, i un espai per a la presentació de treballs. Tots dos espais pretenen promoure la interacció directa amb especialistes de l’àrea i entre estudiants.

Amb aquesta crida, s’esperen propostes de cursos d’introducció a qualsevol àrea de la lingüística d’entre les llistades més avall (ja sigui des d’una perspectiva descriptiva, teoricoformal, experimental, o interdisciplinària).

 1. Fonètica/fonologia
 2. Morfologia
 3. Semàntica/pragmàtica
 4. Sintaxi
 5. Lexicologia
 6. Sociolingüística
 7. Lingüística històrica i diacrònica
 8. Adquisició del català com a primera llengua o llengua addicional

Les propostes han de ser individuals, i és condició imprescindible que els sol·licitants tinguin el títol de doctor en alguna especialitat relacionada amb la lingüística (catalana). D’altra banda, cada candidat només pot enviar una única proposta, i no s’acceptaran propostes de cursos ja impartits en edicions anteriors

Noteu que cada curs tindrà una durada de 4,5 hores, repartides en quatre dies i distribuïdes de la manera següent: dues sessions plenàries, obertes a tots els assistents (que han de combinar explicacions teòriques amb activitats pràctiques), una sessió de pràctiques, i una tutoria (per resoldre dubtes metodològics o pràctics i aprofundir en els continguts del curs en qüestió).

 • Sessió plenària 1: 1 hora
 • Sessió plenària 2: 1 hora
 • Sessió de pràctiques: 1,5 hores
 • Sessió de tutoria: 1 hora

Els professors que imparteixin els cursos seran remunerats, i se’ls cobriran les despeses de desplaçament i d’allotjament.

Per fer una proposta de curs, cal enviar un sol document de Word que inclogui la informació que es detalla més avall a l’adreça següent:  edelc2023@gmail.com.

 1. Títol del curs i àrea.
 2. Nom i cognoms.
 3. CV abreujat (màxim 2 pàgines, 12 Times New Roman, 2,54 cm).
 4. Justificació del curs (màxim 200 paraules).
 5. Breu descripció del curs (màxim 500 paraules), en què cal fer explícit com es combinarà la dimensió teòrica i la dimensió pràctica dels continguts presentats.
 6. Esborrany del programa i de la bibliografia bàsica.
 7. Llengua en què es prefereix impartir el curs: català, anglès, sense preferència.

El termini per a l’enviament de propostes és el dia 31 de maig del 2023 (dimecres). Els resultats del procés de selecció de propostes de cursos es notificaran el dia 30 de juny del 2023.

Esperem que aquesta tercera edició de l’EDELC a Menorca us sembli atractiva i esperem amb il·lusió les vostres propostes.